เทศบาลนครเชียงใหม่รณรงค์เชียงใหม่อาหารปลอดภัยรับเทศกาลสงกรานต์ เริ่มจากตลาดศิริวัฒนา ตลาดตัวอย่างของเมืองเชียงใหม่

  
     นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนางอรนัดดา ตันติพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์เชียงใหม่อาหารปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่เมือง ณ ตลาดสดศิริวัฒนาเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยทางด้านอาหารให้มีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งการยกระดับตลาดสดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ ตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมการรณรงค์ฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ชั่งตวงวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริหารศัตรูพืชภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ในเขตเทศบาล - นครเชียงใหม่ มีตลาดที่ได้รับมาตรฐาน 14 แห่ง อีก 7 แห่งกำลังจะได้รับการยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเชียงใหม่เปรียบเสมือนห้องรับแขกต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงเร็ว ๆ นี้ กิจกรรมการรณรงค์เชียงใหม่อาหารปลอดภัย มีการสาธิตการตรวจหาสารตกค้างในพืชผัก ตรวจหาสารปนเปื้อน ฟอร์มาลีน สารบอร์แรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา นิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน
 
, อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – จิระศักดิ์ - นงนภา สวท.เชียงใหม่