สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้สูงอายุ ที่บ้านพักคนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นำข้าราชการในสังกัดทำพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร และเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการข้าราชการใสสะอาด ซึ่งโครงการดังกล่าวสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี ท่ามกลางความปลาบปลื้มของเหล่าคนชรา นางสายพิณ เชิงเชาว์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกถึงบุญคุณผู้สูงอายุ สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการในสังกัดรู้จักการให้และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งผู้น้อยควรคารวะขอพรผู้ใหญ่ และทำจิตใจให้ใสสะอาด ลดกิเลส ลดความโลภ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปี ส่วนคนชราที่รับการรดน้ำดำหัวนั้นต่างกล่าวแสดงความขอบคุณ อีกทั้งแสดงความต้องการเงินซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตเพราะที่ผ่านมาไม่ได้รับการเหลียวแลจากบุตรหลานเท่าที่ควร บางคนต้องอยู่โดยไม่มีบุตรหลานมาเยี่ยมหลายปีแล้ว กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการข้าราชการใสสะอาด โดยที่ผ่านมาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้มีการนำพระเถระและฆราวาสที่มีความรู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้เรื่องธรรมะแก่ข้าราชการ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม 5 ส.เพื่อพัฒนาความสะอาด จัดระเบียบองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – นงนภา สวท.เชียงใหม่