อำเภอหางดง ได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนแล้ว 23 โครงการ

  
     อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนแล้ว 23 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการจะมีความยั่งยืนเนื่องจากเกิดจากคนในพื้นที่เข้มแข็ง
นายสุรพล สัตยารักษ์ นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนในอำเภอหางดงว่าโครงการดังกล่าวนับเป็นโยชน์ต่อคนในพื้นที่อย่างมาก โดยเฉพาะที่อำเภอหางดงนั้น ประชาชนหลายหมู่บ้าน ชุมชน มีภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านการทำสินค้าหัตถกรรม ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนต่อการดำรงชีวิต โดยที่อำเภอหางดงมีการนำเสนอขออนุมัติ 103 โครงการ และได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว 23 โครงการ ส่วนใหญ่โครงการที่ได้รับการอนุมัติจะเกิดจากความคิดของประชาชนในพื้นที่ สามารถต่อยอดภูมิปัญญาออกมาเป็นรายได้ สร้างจิตสำนึกร่วมกัน ชาวบ้านได้คิดวางแผนและเรียนรู้ร่วมกัน
ปีนี้อำเภอหางดงมีโครงการหลักคือ ป่า ดิน น้ำ อากาศสดใส ถวายราชา ราชินี โดยพบว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่ได้รับอนุมัติหลายโครงการมีความสอดคล้องกับโครงการหลักของอำเภอด้วย
 
19 กันยายน 2553 , 13:03 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่