สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เร่งให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้รู้เท่าทันโรค

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เร่งให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้รู้เท่าทันโรค ที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ อีกทั้งวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ แม้ว่าการแพทย์จะเจริญรุดหน้าเพียงใดก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่เผชิญกับปัญหาโรคติดต่อเรื้อรังเช่น วัณโรค เรื้อน ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง พิษสุนัขบ้า มาลาเรีย โรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำ เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ กาฬโรค เท้าช้าง นอกจากนี้ยังมีโรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง และโรคเอดส์ที่สร้างปัญหาสังคมอย่างมาก ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจึงต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและโรค เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจดูแลสุขภาพประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การสัมมนาดังกล่าวมีพิธีมอบรางวัลบุคคลหรือหน่วยงานด้านการป้องกันควบคุมโรคดีเด่นในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังได้บริจาคเครื่องฟอกไตด้วยงบประมาณส่วนตัวจำนวน 1 เครื่อง ในงานมีบรรยายวิชาการและการจัดนิทรรศการด้านสุขภาพด้วย
 
20 กันยายน 2553 , 16:04 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่