กิจกรรมดนตรีบำบัด ภายใต้โครงการดนตรีจิตอาสา เพื่อความผ่อนคลายให้แก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษา

  
     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมดนตรีบำบัด ภายใต้โครงการดนตรีจิตอาสา เพื่อความผ่อนคลายให้แก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาได้ผลเป็นอย่างดี
กลุ่มดนตรีบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมดนตรีบำบัด ภายใต้โครงการดนตรีจิตอาสา ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 12.00-13.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้ป่วยนอกและญาติ และบุคลากรของโรงพยาบาลให้ผ่อนคลายความเครียดและความวิตกกังวล เพื่อเป็นเวทีแสดงออกความสามารถทางด้านดนตรีของบุคลการ นักศึกษาแพทย์ ผู้ป่วยนอกและญาติที่มาใช้บริการ เป็นการลดช่องว่างระหว่างบุคลากร เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยการสร้างกิจกรรมสอดแทรกความรู้สู่ประชาชนผ่านการแสดงดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ โดยการแสดงแต่ละครั้งจะแตกต่างกันตามความถนัดของนักดนตรีและนักร้องจิตอาสา อันประกอบด้วยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โรงเรียนดนตรีสยามกลการนครพิงค์ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า กิจกรรมดนตรีบำบัดช่วยให้คนไข้และญาติได้ผ่อนคลาย ส่งผลดีในทางรักษาอีกทางหนึ่ง เกิดทัศนคติที่ดีระหว่างบุคลากรและคนไข้ดนตรีทำให้เกิดอารมณ์ผ่อนคลาย มีความสุข โดยใช้ดนตรีทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยซึ่งมี25 เตียง ส่วนใหญ่บาดเจ็บไขสันหลัง อัมพาตครึ่งท่อน อัมพาตครึ่งซีก โดยออกแบบดนตรีให้ผู้ป่วยเคาะ ร้องเพลง ปรบมือประกอบจังหวะ ทำให้สนุกสนาน ลดความเครียด
ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ทำกิจกรรมดนตรีบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดที่หอผู้ป่วยใน นอกจากนี้ยังได้ใช้ดนตรีบำบัดสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ โดยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ เหล่านั้นซึ่งมีความพิการด้านต่าง ๆ ได้ร่วมเล่นดนตรีตามความถนัด จนกระทั่งเกิดแรงบันดาลใจชอบดนตรีและสามารถแสดงต่อหน้าสาธารณชนได้
 
20 กันยายน 2553 , 17:03 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่