งานสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จัดที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     งานสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมผลการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โอกาสครบ 30 ปี
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โถงชั้น 1 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการดำเนินงาน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทรงใช้โรงเรียนเป็นฐานและมีครูเป็นแกนสำคัญในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ แบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น นำไปสู่ความเสมอภาคทางคุณภาพชีวิตและยังขยายประโยชน์ไปยังเด็ก เยาวชนและสังคมที่ด้อยโอกาสในประเทศเพื่อนบ้าน
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกล่าวว่า ปัจจุบันยังมีผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ร้อยละ 2 ของประชากร ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาและผู้ที่อยู่ตามชายแดน การทำงานต้องบูรณาการทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่ ใกล้ชิดกับประชาชน โดยตั้งเป้าจะดำเนินการให้ประชาชนทุกคนรู้หนังสือในอนาคต
สำหรับกิจกรรมในงานสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประกอบด้วยการเสวนาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตตามกรอบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และนิทรรศการผลงานวิชาการ โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การแสดงของนักเรียนและการฝึกอาชีพระยะสั้น งานจัดไปจนถึงวันที่ 21 กันยายนนี้
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
 
21 กันยายน 2553 , 16:32 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่