รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณแบบให้เปล่ากว่าสามล้านบาทเพื่อจัดซื้อรถดับเพลิงให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

  
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณแบบให้เปล่ากว่าสามล้านบาทเพื่อจัดซื้อรถดับเพลิงให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
นายมาซาฮิเดะ ซาโต้ รักษาการแทนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ เป็นประธานในพิธีลงนาม ความตกลงว่าด้วยการสนับสนุน “โครงการจัดหารถดับเพลิงสำหรับตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่”ผ่านโครงการ GGP ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โดยมีนายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เป็นตัวแทนรับมอบ
ช่วง 6 ปี นับตั้งแต่พ.ศ. 2547 สถานกงสุงใหญ่ญี่ปุ่นฯ ได้ให้การสนับสนุนผ่านโครงการจีจีพี แก่ท้องถิ่นต่างๆ รวม 33โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ แปดร้อย สิบห้าล้านบาท สำหรับโครงการจัดหารถดับเพลิงในครั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุนแบบจีจีพี โครงการที่ 4 ในพื้นที่อำแภอสะเมิง เนื่องจากภูมิประเทศของตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาทั้งสี่ด้าน เมื่อถึงหน้าแล้งมักเกิดไฟไหม้ป่า ซึ่งในระยะหลังเกิดไฟไหม้บ่อยขึ้นและไหม้เป็นบริเวณกว้าง ก่อให้เกิดฝุ่นควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อป่าไม้ถูกไฟเผาทำลาย ก็เป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยหรือดินถล่มในฤดูฝน และเกิดภัยแล้งในฤดูร้อน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างมาก การจะดับไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้พาหนะขนน้ำขนาดใหญ่ ดังนั้น การจัดหารถดับเพลิง จึงเป็นประเด่นเร่งด่วนสำหรับพื้นที่ตำบลแม่สาบ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงเห็นสมควรให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบเป็น งบประมาณจำนวนกว่าสามล้านสี่แสนบาท (3,475,000 บาท) เพื่อซื้อรถดับเพลิงจำนวน 2คัน เพราะเห็นว่า ปัจจุบัน มลพิษจากฝุ่นควันในฤดูแล้งได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ในเขตภาคเหนือของไทย ซึ่งหลายฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น การส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ก็จำเป็นต้องมีความพร้อมที่จะรับมือกับไฟไหม้ที่เกิดขึ้น การดับไฟได้เร็วจะช่วยลดความเสียหายและผลกระทบต่างๆ ได้
 
21 กันยายน 2553 , 18:04 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่