ประกวดซอพื้นบ้านพื้นที่ภาคเหนือตามโครงการสื่อพื้นบ้านประสานใจที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดซอพื้นบ้านพื้นที่ภาคเหนือตามโครงการสื่อพื้นบ้านประสานใจที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศปลายเดือนนี้
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดเพลงซอโครงการสื่อพื้นบ้านประสานใจ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อประกวดศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่นแต่ละภาค เพื่อใช้สื่อพื้นบ้านในการสร้างความรัก สามัคคีให้เกิดขึ้น เกิดความเข้าใจในการทำงานของภาครัฐ ลดความขัดแย้ง สร้างความสงบสุขและสมานฉันท์ในสังคมไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านวรรณศิลป์ของเยาวชนไทยและชาวไทย กระตุ้นให้คนไทยแต่ละภูมิภาคเกิดความรัก หวงแหนความเป็นไทยและเข้าใจแนวทางการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดองและลดความขัดแย้งในสังคมทุกระดับ โดยนางเตือนใจ สินธุวณิก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การประกวดจะแบ่งออกเป็น 4 ภาค คือภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดเพลงซอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ประกวดหมอลำซิ่ง ภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานี ประกวดดีเกร์ฮูลู และภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดลำตัด ชิงรางวัลเงินสดรวม 4 แสนบาท
สำหรับการแข่งขันจะคัดเลือกทีมชนะเลิศภาคละ 3 ทีม เข้าแข่งขันและแสดงโชว์ที่กรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 29 กันยายน 2553 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบรางวัลถ้วยนายกรัฐมนตรี
โดยการแข่งขันซอพื้นบ้านที่เชียงใหม่ ทีมชนะเลิศได้แก่ทีมเวียงแก้วแว่นฟ้า รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือทีมตั้งเจียงใหม่ รับเงินรางวัล 3 หมื่นบาท ขณะที่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมอาขยานล้านนา รับเงินรางวัล 15,000 บาท
 
21 กันยายน 2553 , 18:04 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่