แม่ทัพภาคที่ 3 ประกอบพิธีเปิดป้ายนามค่าย ค่ายพระปิ่นเกล้า กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7

  
     แม่ทัพภาคที่ 3 ประกอบพิธีเปิดป้ายนามค่าย ค่ายพระปิ่นเกล้า กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
พลโททนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายนามค่าย ค่ายพระปิ่นเกล้า กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 เป็นหน่วยที่จัดตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2484 จนถึงปัจจุบัน 69 ปี เป็นหน่วยที่มีเกียรติประวัติดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยทหารในพื้นที่และประชาชนทั่วไป เคยจัดกำลังเข้าร่วมรบหลายสมรภูมิ เช่น สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม และที่บ้านร่มเกล้า ในยามปกติหน่วยยังได้จัดกำลังพลเข้าร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและเกียรติยศแก่หน่วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 จึงได้รายงานขอพระราชทานนามค่าวว่า คายพระปิ่นเกล้า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อทหารปืนใหญ่ พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาทหารปืนใหญ่ ทรงแต่งตำราปืนใหญ่ ทรงเป็นแม่กองหัดยิงปืนใหญ่ ทรงจัดตั้งหน่วยทหารปืนใหญ่ประจำการขึ้น ทรงผูกพันและทรงอุทิศพระองค์ให้กับเหล่าทหารปืนใหญ่จนชาวทหารปืนใหญ่ยกย่องพระองค์ท่านเป็นพระบิดาของทหารปืนใหญ่สืบมาจนบัดนี้ ต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ทราบว่าได้ขอให้สำนักงานราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาและบัดนี้ได้รับแจ้งว่าความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อค่ายทหารหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ว่า ค่ายพระปิ่นเกล้า กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 จึงได้จัดสร้างป้ายนามค่าย ค่ายพระปิ่นเกล้า เพื่อเป็นพระบวรราชานุสรณ์และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่าน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกและผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งสิ้น 580,000 บาท
 
21 กันยายน 2553 , 18:05 น. , อ่าน 1386  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่