มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การเกษตร ซึ่งได้จัดไว้ถึง 23 ฐาน

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การเกษตร ซึ่งได้จัดไว้ถึง 23 ฐาน ให้ประชาชนและเกษตรกรได้นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การเกษตร โดยนำสื่อมวลชนนั่งรถรางชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้สำหรับนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น พลังงาน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบไม่พลิกกลับกอง การผลิตปุ๋ยหมักไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ การประมงและทรัพยากรทางน้ำ การผลิตผักปลอดภัยและการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ กล้วยไม้ไทย การเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติหรือหมูหลุม ยางพารา การผลิตลำไยนอกฤดู การผลิตลำไยระยะชิดและสมุนไพร รวมทั้งหมด 23 ฐาน อันเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกษตรให้แก่สาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินงานฐานเรียนรู้การเกษตรต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เริ่มจากเดิม 13 ฐาน จนกระทั่งปัจจุบันมีจำนวน 23 ฐาน มีเกษตรกรสนใจเข้าไปศึกษาดูงานปีละไม่ต่ำกว่า 5 พันคน โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ 5 ฐานเรียนรู้ประกอบด้วย ศาสตร์แห่งลำไย การกำจัดขยะที่สลายตัวได้โดยใช้ไส้เดือนดิน ฐานเรียนู้การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ฐานการเรียนรู้กล้วยไม้ ฐานการเรียนรู้ปลาบึก ให้พัฒนาสู่ระดับชาติและนานาชาติในอนาคตอันใกล้
 
22 กันยายน 2553 , 17:36 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่