ป.ป.ช. มอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค ระดับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    หอการค้าไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค ระดับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
นายอภินันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค ระดับภาคเหนือ ซึ่งหอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะกรรมการจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัด โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจให้ภาคธุรกิจเอกชนที่ประกอบการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในภาพรวม
เลขาธิการ ป.ป.ช.กล่าวว่า การมอบรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.จัดขึ้น และนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ควบคู่ไปกับการปราบปราม ที่จะส่งผลให้การทุจริตลดน้อยลง
สำหรับบรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค จะมอบรางวัลภูมิภาคละ 3 หน่วยงาน รวม 15 หน่วยงาน โดยในพื้นที่ภาคเหนือประกอบด้วย บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี จำกัด จังหวัดลำพูน โรงพยาบาลแพร่ – ราม จังหวัดแพร่ และบริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด (โรงพยาบาลเทพปัญญา) จังหวัดเชียงใหม่
 
22 กันยายน 2553 , 22:48 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่