สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เปิดศูนย์การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษาทางเลือกไร้ขีดจำกัด

  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เปิดศูนย์การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษาทางเลือกไร้ขีดจำกัด ซึ่งนับเป็นแห่งแรกและเป็นต้นแบบที่ สพฐ.จะนำไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นทั่วประเทศในอนาคต
ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การจัดการความรู้ นวัตกรรมการศึกษาทางเลือกไร้ขีดจำกัด (KMC : Knowledge Management Center) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการสร้างช่องทางการเรียนรู้ที่ไร้ข้อจำกัด เพื่อผลักดันการสร้างโอกาสการเข้าถึง สิทธิ และโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่อยู่ในภาวะวิกฤต และให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ
สำหรับฐานความรู้ภายในศูนย์การจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 6 ศูนย์การศึกษาคือ ศูนย์การศึกษา โจ๊ะมาโลลือหล่า เป็นโรงเรียนวิถีชีวิตชนเผ่าปกากะญอ บ้านสบลาน อ.สะเมิง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้คู่คุณธรรมสู่วิถีพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและนิเวศน์พัฒนา อ.สะเมิง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลกึ๊ดช้าง เป็นนวัตกรรมการจัดการขยายโอกาสการเรียนรู้สำหรับเด็กตกหล่นหรือด้อยโอกาส เน้นที่การฝึกอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อ.แม่แตง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอำเภอสะเมิง เป็นศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้องค์รวมเชิงบูรณาการ วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนอำเภอพร้าว เป็นศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ชาติพันธุ์และการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว และศูนย์การเรียนรู้ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เป็นศูนย์บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงชุมชน ประชาชนและองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตามภารกิจของงานประชาสัมพันธ์
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์จัดการเรียนรู้ดังกล่าวนี้นับว่าประสบความสำเร็จตามปรัชญาของการจัดการศึกษา โดยนับเป็นแห่งแรกและเป็นศูนย์นำร่อง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะพิจารณาเป็นต้นแบบนำไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไป
 
23 กันยายน 2553 , 20:48 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่