แม่โจ้โพลล์สำรวจพบวัยรุ่นร้อยละ 50 มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารระดับมาก สวนทางกับวัยทำงาน

  
     แม่โจ้โพลล์สำรวจพบวัยรุ่นร้อยละ 50 มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารระดับมาก สวนทางกับวัยทำงาน ขณะที่ร้อยละ 53.0% เลือกซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคจากประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการเป็นหลัก
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรโดยแม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ในประเด็นมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 536 ราย พบว่า ร้อยละ 75 เชื่อมั่นต่อคุณภาพและมาตรรฐานความปลอดภัยของสินค้าเพื่อการบริโภคของไทยระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 15 เชื่อมั่นมาก ขณะที่ร้อยละ 10 เชื่อมั่นน้อย โดยพบว่ากลุ่มวัยรุ่นเชื่อมั่นต่อคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเพื่อการบริโภคในระดับมากร้อยละ 50 ซึ่งสวนทางกับกลุ่มวัยทำงานที่มีความเชื่อมั่นระดับน้อยร้อยละ 48
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าเพื่อการบริโภค คือประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดร้อยละ 59 รองลงมาคือราคาร้อยละ 38 ลักษณะภายนอกร้อยละ 37 รายละเอียดสินค้าร้อยละ 33 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยร้อยละ 31 สถานที่จำหน่ายที่น่าเชื่อถือร้อยละ 18 และอื่น ๆ ตามลำดับ ผู้ตอบแบบสอบถามพอใจในความหลากหลายของผักผลไม้ไทย รสชาติ รูปร่าง คุณค่าทางโภชนาการ อยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยเห็นว่าความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างและความเพียงพอของแหล่งจำหน่ายสินค้าอยู่ในระดับพอใช้และควรปรับปรุง
 
24 กันยายน 2553 , 15:25 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่