สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการสอนภาษาพม่าและเวียดนามเบื้องต้น

  
    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการสอนภาษาพม่าและเวียดนามเบื้องต้น (Burmese & Vietnamese for Beginners) เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการติดต่อสื่อสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดการสอนภาษาพม่าและภาษาเวียดนามเบื้องต้น แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวในการติดต่อสื่อสารเพื่อการประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว การติดต่อทางธุรกิจ หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน
หลักสูตรภาษาพม่าและเวียดนามเบื้องต้น (Burmese & Vietnamese for Beginners) เป็นหลักสูตร 30 ชั่วโมง เริ่มทำการเรียนตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2553 สำหรับภาษาพม่า และวันที่ 11 ตุลาคม 2553 สำหรับภาษาเวียดนาม โดยครูผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาชาวพม่าและเวียดนาม ซึ่งมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นผู้เข้าใจพื้นฐานความสัมพันธ์อันดีในภูมิภาค โดยการเรียนการสอนจะเน้นไปที่การสนทนา เพื่อการฟังและพูดที่สื่อสารระดับพื้นฐานกันได้อย่างเข้าใจ
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3751-3 อีเมล licmu@chiangmai.ac.th เว็บไซต์ www.li.chiangmai.ac.th หรือ www.facebook.com/licmu หรือ www.twitter.com/licmu ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 นี้
 
26 กันยายน 2553 , 21:04 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่