มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท 2 หลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2553

  
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท 2 หลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2553 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ วงศ์แปง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผู้สนใจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภาคปกติ จำนวน 20 คน และภาคพิเศษ จำนวน 20 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาคปกติ จำนวน 5 คน และภาคพิเศษ จำนวน 10 คน
ซื้อคู่มือการสมัครและสมัครเข้าศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 3 ตุลาคม 2553 สอบคัดเลือก วันที่ 9 ตุลาคม 2553 สอบเทียบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ วันที่ 10 ตุลาคม 2553 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 17 ตุลาคม 2553 และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 24 ตุลาคม 2553 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5388-5990
 
26 กันยายน 2553 , 21:05 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่