กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลแก้ปัญหาขยะ อีกทั้งส่งเสริมโครงการคลองสวยน้ำใสต้นแบบในทุกจังหวัด

  
     นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บันไดสู่ความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมตระหนักและลงมือแก้ไข ขณะนี้พบว่าสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างมาก ทั้งอุทยานแห่งชาติ ป่า ป่าชายเลน รวมทั้งในเขตเมือง แม้ว่าขณะนี้ใน 54 จังหวัดจะมีอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมดูแล แต่ก็ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน โดยที่ผ่านมากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาขยะ ได้จัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล สร้างเสริมนิสัยเด็กในโรงเรียนเพื่อให้รู้จักการคัดแยกขยะ และยังเป็นการสร้างนิสัยคนรุ่นใหม่ให้รู้จัดคัดแยกขยะจนเป็นนิสัย อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังกล่าวด้วยว่า นอกจากโครงการด้านขยะแล้ว ยังมีโครงการคลองสวยน้ำใส โดยส่งเสริมโครงการดังกล่าวจังหวัดละ 1 แห่งเพื่อเป็นต้นแบบคลองที่สะอาด นอกจากนั้นยังมีโครงการนักรบสิ่งแวดล้อม มีการตั้งกลุ่มสมาชิกออกตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเป็นระยะและจะมีเจ้าหน้าที่ออกตักเตือนในรายที่กระทำการทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นคืนชีวิตสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง
 
, อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – จิระศักดิ์ - นงนภา สวท.เชียงใหม่