มูลนิธิเดอะจัสตินเอ็มดาร์ท จัดโครงการเรียนคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ฟรี สำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป

  
     มูลนิธิเดอะจัสตินเอ็มดาร์ท เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและยากจนเป็นหลัก ได้จัดโครงการเรียนคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ฟรีสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักมุ่งเน้นเด็กด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาและเด็กยากจนเป็นอันดับแรก ทั้งนี้มูลนิธิเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สามารถนำพาเด็กด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง เรียนรู้วิทยาการที่ทันสมัยเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต โดยมูลนิธิเดอะจัสตินเอ็มดาร์ท ได้มุ่งเน้นด้านคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษ ส่วนหลักสูตรที่เปิดสอนมี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น การเกษตรเบื้องต้น การเรียนพิเศษสำหรับเด็ก สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจมีที่นั่งมีจำนวนจำกัด และต้องมีอายุ 8 ปีขึ้นไป เป็นผู้ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา หรือมีรายได้น้อย เพราะเนื่องจากทางมูลนิธิไม่เก็บค่าเรียนทุกวิชาเรียน *******************
 
, อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   นงนภา ศรีสองสม นักศึกษาฝึกงาน ม.พายัพ สวท.เชียงใหม่