รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานติดตามการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่กำปอง

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานติดตามการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประสบความสำเร็จประชาชนมีรายได้ มีอาชีพอย่างยั่งยืน
นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านแม่กำปอง ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จึงทรงมีพระราชดำริให้แก้ปัญหาด้วยการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังน้ำในหมู่บ้านโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ราษฎรมีส่วนร่วมหาวัสดุในท้องถิ่นสำหรับก่อสร้าง สำนักงานยูเสดประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกันหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา มอบให้ราษฎรเป็นผู้ดำเนินการผลิตไฟฟ้า ดูแลและบำรุงรักษาเองในรูปแบบของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า และพัฒนาเป็นรูปของสหกรณ์ โดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยง เดิมมีเพียงหนึ่งโครงการผลิตไฟฟ้า 20 เมกกะวัตต์ ขายไฟฟ้าให้ประชาชนหน่วยละ 2 บาท ขณะนี้มี 3 โครงการกำลังการผลิต 80 เมกกะวัตต์ ประชาชนเกิดความตระหนักอนุรักษ์ หวงแหนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากไม่มีป่าก็จะไม่มีน้ำ ไม่มีน้ำก็ไม่มีไฟฟ้า ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งจนสามารถขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชนอีกหลายแขนง เช่น กาแฟบ้านแม่กำปอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ เป็นต้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวด้วยว่า ขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไขระเบียบ กรณีปัญหารายได้จากการผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก จากเดิมที่จะเข้าส่วนกลางทั้งหมดในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อให้ไม่ขัดกับระเบียบปัจจุบัน
 
8 ตุลาคม 2553 , 16:41 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่