ประชุมสัมมนาการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 กับการอาชีวศึกษาเอกชน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ร่วมประชุมสัมมนาการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 กับการอาชีวศึกษาเอกชน ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ครั้งที่ 35 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 กับการอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดขึ้น ระหว่าง 8-10 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บรรดาสมาชิกและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิกเห็นทางวิชาการ นำไปสู่การพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วโลก โดยมีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การจัดการอาชีวศึกษาเอกชนของไทยในปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญ เพราะเป็นช่วงของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มแรงงานฝีมือและช่างเทคนิค ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว อีกทั้งต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีวศึกษาให้ถูกต้อง และวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคำแนะนำที่ถูกต้องแก่เยาวชนและสังคม รวมทั้งสถานศึกษาต้องเร่งพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายในสายวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตลาดแรงงานในประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
 
9 ตุลาคม 2553 , 00:05 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่