ทำความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง

  
     เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ทำความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/54 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้จากการที่รัฐบาลได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิดประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเป็นผู้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียน บันทึกผล ทำประชาคมและออกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียนนั้นต้องมีกาตรวจสอบข้อมูลโดยการประชาคมซึ่งมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน เพื่อออกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรใช้เป็นหลักฐานในการทำสัญญาเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และตรวจสอบถูกต้องชัดเจนเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรเอง
นายธานี ธรรมสุวรรณ ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 63,000 ราย พื้นที่ปลูกกว่า 446,000 ไร่ขณะนี้ขึ้นทะเบียนแล้ว กว่า 48,000 ราย เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง 144 ราย พื้นที่ปลูกกว่า 3,700 ไร่ ขึ้นทะเบียนแล้ว 28 ราย เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 11,900 ราย พื้นที่ปลูกกว่า 154,700 ไร่ ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 123,000 ไร่
สำหรับการขึ้นทะเบียนข้าวของจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-30 พฤศจิกายน 2553 มันสำปะหลังขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-31 ตุลาคม และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม- 31 ตุลาคมนี้ ขอให้เกษตรกรรีบมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร
 
11 ตุลาคม 2553 , 16:13 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่