งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายเนื่องในวันก่อตั้งองค์การสหภาพสากลไปรษณีย์

  
     สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 จัดงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายเนื่องในวันก่อตั้งองค์การสหภาพสากลไปรษณีย์ มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย พร้อมโชว์ตราไปรษณียากรดวงแรกของโลก
สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 จัดงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 11-17 ตุลาคม 2553 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต มีนายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และนายสันติ ทิฆัมพรพิทยา ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 ร่วมเป็นประธาน เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งองค์การสหภาพสากลไปรษณีย์ ณ กรุงเบอร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2417 เพื่อวางรากฐานการไปรษณีย์ระหว่างประเทศให้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติตราบจนปัจจุบัน ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น นิทรรศการตราไปรษณียากรดวงแรกของไทยและดวงแรกของโลก นิทรรศการการสะสมตราไปรษณียากรและสิ่งสระสมตราประทับที่ระลึก กิจกรรมบนเวที การตอบปัญหาชิงรางวัล การออกร้านจำหน่ายตราไปรษณียากรสะสม สินค้าไปรษณีย์ ตราไปรษณียากรหายาก โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถเขียนจดหมายได้ฟรีตลอดงาน โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า ปัจจุบันคนเขียนจดหมายน้อยลง อันเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม จดหมายยังคงเสน่ห์ สามารถเก็บไว้ได้ตลอดไป สร้างความประทับใจแก่ทั้งผู้ส่งและผู้รับ
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2500 ที่ประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ครั้งที่ 14 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ซึ่งมีประเทศภาคีสมาชิก 96 ประเทศ มีมติเอกฉันท์ที่จะส่งเสริมการเขียนจดหมายติดต่อระหว่างประชาชนในชาติต่าง ๆ ให้กว้างขวางแพร่หลายทั้งในและระหว่างประเทศโดยไม่กำจัดเชื้อชาติ หรือเหตุผลทางการเมือง เพื่อส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทางจดหมาย สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ให้ประชาชนได้ระลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และมิตรสหายที่อยู่ห่างไกล เพื่อเป็นสื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และความเจริญแก่สังคมระหว่างประชาชาติ องค์การสหประชาชาติจึงได้เชิญชวนประเทศภาคีสมาชิกจัดงานที่ระลึกสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายขึ้นทุกปี สำหรับประเทศไทยจัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 50 แล้ว
 
11 ตุลาคม 2553 , 16:13 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่