ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบปะแถลงนโยบายการทำงานแก่สื่อมวลชน หลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 4 ต.ค.53

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบสื่อมวลชน ย้ำการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างในการปรองดอง และสร้างค่านิยมให้เกิดความภูมิใจในรากเหง้าวัฒนธรรม ความมีน้ำใจและอ่อนน้อมซึ่งเป็นจุดเด่นของเชียงใหม่และล้านนา
หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพบปะกับผู้บริหาร เจ้าของ บรรณาธิการสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมารับราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 มีผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ หัวหน้าศูนย์ข่าว บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าวเข้ารับฟังกว่า 50 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้แถลงถึงนโยบายและแนวทางการทำงานที่จะยึดถือปฏิบัติ ทั้งด้านความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องอื่นๆ โดยเน้นความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากภาคราชการ พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนอย่างใกล้ชิด การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งปัญหายาเสพติดและต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งในพื้นที่และระดับนานาชาติโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างวินัยพร้อมอัธยาศัยไมตรีในกลุ่มข้าราชการ ที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะ ความภาคภูมิใจในความเป็นเชียงใหม่และล้านนา ที่มีความโดดเด่นด้านอัธยาศัยไมตรีและสุภาพอ่อนน้อม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการที่บางคนมองว่า การมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก็เพื่อเป็นทางผ่านไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้นไม่เป็นความจริง เพราะการเป็นข้าราชการและได้รับตำแหน่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด แม้จะเป็นจังหวัดใดก็ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดเกินความใฝ่ฝันแล้ว การได้มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงนับเป็นความภาคภูมิใจที่สูงที่สุดไปอีกขั้นหนึ่ง และพร้อมจะทำงานเพื่อเชียงใหม่และประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถ
 
12 ตุลาคม 2553 , 17:21 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่