รายงานพิเศษ ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รายงานพิเศษ : เยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วภาคเหนือร่วมค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ ที่ศูนย์พัฒนาการห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อคัดเลือกคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์ประจำภาค
การสืบทอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่ภาคปฏิบัตินั้น มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร.ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาการห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในภาคเหนือจำนวน 80 คนจาก 22 สถาบันการศึกษา มาร่วมเรียนรู้โครงการพระราชดำริ และพระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์ประจำภาค และร่วมส่งผลงานประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบแนวคิด ตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเยาวชนที่ผ่านการอบรมจะได้เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้องชัดเจน มีประสิทธิภาพ
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวว่า แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีเป้าประสงค์ให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ พึ่งธรรมชาติ ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและพึ่งธรรมชาติอย่างสมดุล การสร้างเยาวชนแกนนำเพื่อส่งต่อแนวคิดเหล่านี้สู่ประชาชนและเยาวชนเหล่านี้ก็จะถูกปลูกฝังแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เติบโตเป็นคนดีในอนาคต
ขณะที่นายศราวุธ กษิวัฒนา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ หนึ่งในผู้เข้าอบรมกล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีประโยชน์อย่างมาก โดยจะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ยังรุ่นน้องในสถานศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกับนางสาวสิเรียม นาคะเกษ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนากล่าวว่า ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่เพียงเรื่องการเกษตรเท่านั้น แต่รวมถึงเรื่องการดำเนินชีวิต และจิตสำนึกของคน
ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นรุ่นแรก โดย จะจัดทั้งหมด 5 ครั้งใน 5 ภูมิภาค นอกจากบรรยายวิชาการแล้ว เยาวชนจะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรต้นแบบ มีกิจกรรมภัตตาคารบ้านป่า กิจกรรมนันทนาการและการสรุปนำเสนอประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ เพื่อนำไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย
 
13 ตุลาคม 2553 , 14:51 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่