เชียงใหม่ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2553
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบและติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการจัดงาน เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2553 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) พร้อมจัดการประชุมทางไกลไปยังทุกอำเภอผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
การติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานประปาภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ กองบิน 41 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอทุกอำเภอ
สำหรับการจัดงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2553 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับจังหวัดอื่นรวม 30 จังหวัดทั่วประเทศ มีกิจกรรมสำคัญคือการถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ธงฟ้าราคาประหยัด รวมทั้งกิจกรรมภาคบันเทิงที่สอดแทรกแนวคิดการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และการแสดงดนตรีวง พลพล พลกองเส็ง และวงคาราบาว กับ ปาน ธนพร แวกประยูร คาดว่าจะมีประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประมาณ 30,000 คน
 
15 ตุลาคม 2553 , 00:48 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่