ขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีวันละ 4 หมื่นตัน ครึ่งหนึ่งถูกนำไปกำจัด และพบว่าร้อยละ 70 กำจัดอย่างไม่ถูกวิธี

  
     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการลด แยก ของเหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ปีที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ 40 แห่ง เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดการขยะมูลฝอยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ มีความรู้อย่างถูกต้อง นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จในการลดขยะในพื้นที่ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง เช่นที่อำเภอสันกำแพงสามารถลดจำนวนขยะลงได้ร้อยละ 29 จากเดิมมีขยะประมาณ 12 ล้านตัน ปัจจุบันมีขยะเหลือประมาณ 9 ล้านตันเศษ โดยปัจจุบันขยะในภาพรวมของประเทศนั้นมีวันละประมาณ 4 หมื่นตัน ครึ่งหนึ่งถูกนำไปกำจัด และมีขยะร้อยละ 70 ที่กำจัดอย่างไม่ถูกต้อง วิธีการที่ดีที่สุดคือสร้างจิตสำนึกประชาชนให้ร่วมคัดแยกขยะ และไม่สร้างขยะเพิ่ม อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังกล่าวด้วยว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือขยะเป็นพิษ พวกแบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย และขอเสนอให้เจ้าของผู้ประกอบการโรงงานที่ผลิตขยะพิษ สร้างถังรองรับไว้ตามร้านสะดวกซื้อ เพื่อรับขยะที่ใช้แล้วจากประชาชน และนำกลับไปทำลายด้วยก็จะเป็นการดี โดยขณะนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำลังรับสมัครโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ธนาคารขยะรีไซเคิล สร้างเสริมนิสัยเด็กในโรงเรียนเพื่อให้รู้จักการคัดแยกขยะ และยังเป็นการสร้างนิสัยคนรุ่นใหม่ให้รู้จักคัดแยกขยะจนเป็นนิสัย โดยเปิดรับสมัครไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้
 
, อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ –นงนภา สวท.เชียงใหม่