โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันล้างมือโลก

  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันล้างมือโลก ซึ่งการล้างมือจะช่วยลดอัตราการตายจากโรคท้องร่วงได้ร้อยละ 50 และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจร้อยละ 25
นายแพทย์ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ นำคณะออกสาธิตการล้างมืออย่างถูกสุขอนามัยให้แก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล เนื่องในวันล้างมือโลก ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมเป็นวันล้างมือโลกเพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชากรโลกหันมาให้ความสำคัญกับการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ อันเป็นการป้องกันการติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่ง ทั้งนี้ปัจจุบันโรคติดเชื้อในเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกที่แพทย์ทั่วโลกให้ความสำคัญ สถิติองค์การอนามัยโลกระบุว่า โรคติดเชื้อเป็นสาเหตุของการตายที่สำคัญของเด็กทั่วโลกกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี เช่น โรคปอดปวม และโรคท้องร่วง โดยพบว่า 1.5 ล้านแสนคนต้องเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงอันเป็นผลมาจากการขาดสุขอนามัยที่ดี ละเลยการล้างมืออย่างถูกต้องเป็นประจำ มีรายงานว่าการล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังการใช้ห้องน้ำจะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากกว่าการฉีดวัคซีนหรือการใช้ยารักษา ลดอัตราการตายจากโรคท้องร่วงได้ร้อยละ 50 และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจร้อยละ 25 ลดการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียบนฝ่ามือที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆได้ร้อยละ 50
นอกจากนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่และคณะยังได้ไปรณรงค์การล้างมืออย่างถูกสุขอนามัยที่พุทธสถานเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดงานถือศีลกินเจด้วย สำหรับวันล้างมือโลกจัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 โดยในปีนั้นถือเป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัย หัวใจหลักของวันล้างมือโลกมุ่งไปยังกลุ่มเด็กนักเรียน โดยคาดว่าจะเพิ่มจำนวนเด็กนักเรียนที่ล้างมือด้วยสบู่มากกว่า 70 ประเทศ
 
15 ตุลาคม 2553 , 11:13 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่