นักวิจัยจากทั้งยุโรป จีนและไทย ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

  
     นักวิจัยจากทั้งยุโรป จีนและไทย ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและความหลากหลายทางชีวภาพในวงกว้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง การจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน การตรวจวินิจฉัย การวิเคราะห์สารปนเปื้อน และการควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการผลิตและการค้าทางการเกษตร โดยมีนักวิชาการที่เข้าร่วมบรรยายจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัยในทวีปยุโรปและเอเชียได้แก่ ประเทศอิตาลี เยอรมันนี สเปน และจีน ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ หัวหน้าโครงการการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในส่วนของประเทศไทยกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนากับยุโรปและจีน ภายใต้โครงการเอเชียลิงค์โปรเจค ซึ่งปัจจุบันมีสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่รุกรานและทำความเสียหายในไทย เช่น โรคพืชต่างถิ่น แมลง หอยเชอรี่ ไมยราบยักษ์ ผักตบชวา ปลาซักเกอร์ บัวตอง เต่าแก้มแดงและนกกระจอกใหญ่ เป็นต้น ขณะที่สิ่งมีชีวิตของไทยที่สร้างความเสียหายในต่างประเทศเช่น เพลี้ยไฟ แมลงวันผลไม้ เป็นต้น ขณะที่ประเทศไทยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน จึงต้องร่วมวางมาตรการป้องกันไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้เกิดความตระหนักที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความหลากหลายทางชีวภาพในวงกว้าง
โครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี ดำเนินการปีนี้เป็นปีสุดท้าย โดยในอนาคตมีแนวโน้มจะร่วมโครงการต่อไป และสร้างนักวิจัยใหม่ ๆ ขณะเดียวกันจะเป็นแรงผลักดันไปสู่นโยบายของภาครัฐ เพื่อวางมาตรการหาวิธีป้องกันสิ่งมีชีวิตรุกรานข้ามถิ่นในอนาคต
 
15 ตุลาคม 2553 , 12:07 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่