เวทีประชุมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนาสู่การปฏิรูปประเทศไทย จัดที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     เวทีประชุมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนาสู่การปฏิรูปประเทศไทย จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมประชุม
หลายองค์กรจัดประชุมวิชาการ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา สู่การปฏิรูปประเทศไทย สังคมเปลี่ยน วิถีเปลี่ยน การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีจะไปทางไหน ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเสวนา มีตัวแทนจากจังหวัดภาคเหนือตอนบนรวมประชุมเสนอความคิดเห็น เพื่อพัฒนากลไกกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลประสบการณ์พัฒนาระหว่างเครือข่ายสมัชชาสุขภาพในพื้นของแต่ละจังหวัด หาแนวทางและผลักดันข้อเสนอ การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมในเวทีวิชาการไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่และเชื่อมโยงสู่การปฏิรูปประเทศไทย โดยจะมีการนำเสนอและผลักดันประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิดการขยายผลในพื้นที่ล้านนาร่วมกัน 6 ประเด็น คือการจัดการทรัพยากรพื้นที่ลุ่มน้ำล้านนา การสร้างธรรมนูญสุขภาพคนล้านนา การแพทย์พื้นบ้าน การกำหนดมาตรการทางสังคมและกฎหมายเพื่อการเลิกเหล้า บุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดี การพัฒนาอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพและการสร้างสวัสดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะคนล้านนา
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า ปัจจุบันคนให้ความสำคัญของสุขภาวะ หรือความสุขทั้งมวล ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี โดยพบว่ามีการเปลี่ยนจากการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสร้างหุ้นส่วนร่วมกัน
จจุบันประชาคมโลกให้การยอมรับเรืองสุขภาพเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาสังคมและนำไปสู่การให้ความสำคัญกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สมัชชาสุขภาพเป็นนวัตกรรมทางสังคมและเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย
 
15 ตุลาคม 2553 , 16:23 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่