การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2549

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2549 ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2549 ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เรื่องสำคัญที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ ประกอบด้วย
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
สถาบันการศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนหลักสูตร MBA และ PhD (ภาคภาษาอังกฤษ)
การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ อำเภอ/กิ่งอำเภอ ที่รณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด
เรื่องนโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP กองทุนหมู่บ้านและชุมชน การควบคุมราคาสินค้า การแก้ไขปัญหายาเสพติด เรื่องการจัดระเบียบสังคม
การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด คือ เรื่องพัฒนาข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เรื่องนโยบายและการแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ คือ การเตรียมงานมหกรรมพืชสวนโลกในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่
เรื่องราชการทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย งานพิธีฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2549 ขอความร่วมมือสั่งซื้อเสื้อยืดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา สัปดาห์การส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่เสนอวีดีทัศน์งานสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว
สำหรับในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2549 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.00 น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
 
, อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   พยนต์ - นงนภา