เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

  
    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม
พลเอก สุนทร ขำคมกุล ประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ ห้องประชุมนเรศวร 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมมือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยได้ทำความตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมี
สำหรับข้อตกลงและหลักการของความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน ประกอบด้วยความร่วมมือ ด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานชีวภาพ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดทำแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการนำพลังงานชีวภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งการขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งทั้งหมดต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานของความยั่งยืน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทร 0-5399-9000 ต่อ 1064
 
24 ตุลาคม 2553 , 23:18 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่