บ้านสันป่าสัก ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ แก้ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน

  
     บ้านสันป่าสัก ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จในการนำใบไม้ กิ่งไม้มาทำปุ๋ยอินทรีย์ แก้ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอนุชา แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแฝก ร่วมเสวนาในเวทีการแก้ปัญหาหมอกควันสารภีสัญจร ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ สร้างจิตสำนึกและร่วมกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันป่าสัก ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดิมอำเภอสารภีมีปัญหาเรื่องมลพิษหมอกควันจากการเผาใบไม้ กิ่งไม้ โดยมีข้อมูลว่า ปีหนึ่ง ๆ เศษใบไม้ กิ่งไม้ ในอำเภอสารภี ทั้งต้นยางนา 989 ต้น และกิ่งลำไยที่ชาวบ้านปลูกมีถึงประมาณ 7 พันตัน วิถีดั้งเดิมคือการเผา ขณะที่พื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ส่งผลให้อำเภอสารภีมีผู้ป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ และมะเร็งปอดสูงที่สุดในประเทศ บ้านสันป่าสักเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยนำเครื่องบดย่อยใบไม้ กิ่งไม้ มาบดย่อย และทำปุ๋ยหมัก เป็นแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรอำเภอสารภีเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยง นำปุ๋ยหมักที่ได้ไปใช้ในสวนลำไย ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมี ลำไยให้ผลผลิตดี ขณะเดียวกันทางอำเภอยังได้ส่งเสริมปลูกพืชผักอินทรีย์ ส่งขายสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน
การแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นได้ขยายวงกว้างตำบลใกล้เคียงที่ปัจจุบันตั้งโรงผลิตปุ๋ยหมัก แก้ปัญหาการกำจัดเศษใบไม้ กิ่งไม้ ลดมลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
 
25 ตุลาคม 2553 , 14:11 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่