ประชุมเชิงวิชาการสร้างเครือข่ายระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลกและศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข จัดประชุมเชิงวิชาการสร้างเครือข่ายระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมนความสมารถตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (TUC) ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 26-27 ตุลาคม 2553 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการ การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดใหญ่ การสร้างระบบเตือนภัยไข้หวัดใหญ่ และประเมินแนวทางการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ส่วนโรคไข้หวัดนกนั้น ในระยะ 4 – 5 ปีมานี้ยังไม่มีการระบาดในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการกลายพันธุ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ยืนยันทางห้องปฏิบัติการโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) และศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ เป็นห้องปฏิบัติการระดับชาติที่มีขีดความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค องค์การอนามัยโลกจึงได้แต่งตั้งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง ตรวจวินิจฉัยในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาคทั้ง 14 แห่ง ยังสามารถตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2553 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ รวมทั้งห้องปฏิบัติการภาคเอกชนให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ โดยปัจจุบันเปิดให้บริการหลายแห่งทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และ บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอแล็บ จำกัด
ซึ่งในโอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ป้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินความสามารถการตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ กลุ่มแรก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลนครราชสีมา และบริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด
 
26 ตุลาคม 2553 , 16:58 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่