แม่โจ้โพลล์ระบุ เกษตรกรร้อยละ 68 เห็นด้วยกับนโยบายประกันราคาพืชผลของรัฐบาลในภาวะอุทกภัย

  
     แม่โจ้โพลล์ระบุ เกษตรกรร้อยละ 68 เห็นด้วยกับนโยบายประกันราคาพืชผลของรัฐบาล เพราะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะอุทกภัย ขณะที่ร้อยละ 62 พอใจมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัด ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายนับล้านไร่ มูลค่าความเสียหายของประชาชนหลายพันล้านบาท ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย จำนวน 360 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 59 มีพื้นที่การเกษตรประสบภัยน้ำท่วม โดยร้อยละ 66 เห็นว่าน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงกว่าในอดีต มีเพียงร้อยละ 33 ที่เห็นว่าในอดีตรุนแรงกว่า โดยผู้ตอบร้อยละ 75 ตอบว่าน้ำท่วมส่งผลให้ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตเสียหายและเก็บเกี่ยวได้น้อย ขณะเดียวกันผลผลิตคุณภาพต่ำ ก็จะถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางอีกด้วย เกษตรกรร้อยละ 68 เห็นด้วยกับนโยบายประกันราคาพืชผลของรัฐบาล เพราะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรรายย่อยให้มีรายได้สูงขึ้น ลดปัญหาการขาดทุนและการกดราคาของพ่อค้าคนกลาง ขณะที่ร้อยละ 31 ไม่เห็นด้วยกับนโยบายประกันราคา โดยให้เหตุผลว่าแม้เข้าร่วมโครงการก็ยังขายผลผลิตได้ในราคาต่ำ และหากขายในช่วงที่ราคาสูงกว่าราคาประกันก็ไม่ได้รับเงินชดเชย ส่งผลให้ขาดทุนเหมือนเดิม ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 62 พอใจในความช่วยเหลือของรัฐบาล ขณะที่ร้อยละ 31 ไม่พอใจ โดยได้เสนอวิธีการหรือทางออกในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ คือการให้เงินชดเชยฟื้นฟูทางการเกษตร กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย ปรับปรุงจัดระบบชลประทานให้ดีขึ้น ร้อยละ 51 ขณะที่ร้อยละ 27 เสนอให้มีการช่วยเหลือที่รวดเร็ว ทั่วถึง ทันต่อสถานการณ์ และกลับไปใช้นโยบายรับจำนำเหมือนเดิม ขณะที่ร้อยละ 22 ตอบว่ารัฐบาลควรพยุงราคาผลผลิตทางการเกษตรในท้องตลาดให้สูงขึ้นและควรมีนโยบายพักชำระหนี้หรือมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมเช่น ลดภาษีปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช โรคพืชและโรคสัตว์
 
29 ตุลาคม 2553 , 13:50 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่