เตรียมเสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ โอนหน่วยงาน สสปน และ อพท เข้ามาอยู่ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ โอนหน่วยงาน สสปน. และ อพท. เข้ามาอยู่ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยการเสนอให้โอนหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับท่องเที่ยว เช่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) ซึ่งปัจจุบันสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้ามาอยู่ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยให้เหตุผลว่า หน่วยงานเหล่านี้เดิมอยู่ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและถูกแยกออกไปเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ อย่างไรก็ตาม การทำงานต้องประสานหน่วยงานเดิมเพื่อความคล่องตัว การนำมาอยู่ในกระทรวงเดียวกันน่าจะเป็นผลดีมากกว่า อย่างไรก็ตามต้องแก้ที่รัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ต้องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด ระยะต่อไป การท่องเที่ยวจะโอนให้ท้องถิ่นรับผิดชอบหากมีความพร้อมในการดูแล และบริหารทรัพยากร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่เป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงเท่านั้น
 
1 พฤศจิกายน 2553 , 15:11 น. , อ่าน 1260  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่