สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนนายจ้าง เตรียมนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพก่อนต่อใบอนุญาตทำงาน

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนนายจ้างเตรียมนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ไปตรวจสุขภาพก่อนต่อใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าปัจจุบันนี้ แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากได้ประกอบอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง ก็จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมเช่นเดียวกับแรงงานคนไทยและไม่ต้องทำประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ประกอบอาชีพอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมละงานก่อสร้าง เช่นคนรับใช้ในบ้านหรืองานเกษตรกรรม กลุ่มนี้ไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม และ แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขอพิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทาง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับแรงงานที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 และ 3 ควรดำเนินการตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ดำเนินการตรวจสุขภาพยังสถานบริการที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวภายในจังหวัดตามกำหนด คือ แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 20 มกราคม 2554 เข้ารับการตรวจสุขภาพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง 19 มกราคม 2554 ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ให้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีค่าตรวจสุขภาพ 600 บาท และค่าทำประกันสุขภาพ 1,300 บาท ซึ่งบัตรประกันสุขภาพจะมีอายุคุ้มครองสุขภาพแรงงานต่างด้าวถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-5321-1048 ต่อ 118, 205 ในวัน และเวลาราชการ
 
2 พฤศจิกายน 2553 , 16:06 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่