มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี

  
    มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี จัดประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ เพื่อตอกย้ำความเป็นสถาบันสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ
ดร.ทิพย์วัลย์ ประเสริฐพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นแจ้งว่า เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นก่อตั้งครบรอบ 10 ปี ในปี 2553 นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าวหลายรายการ ในจำนวนนั้นคือการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ การประกอบการและนวัตกรรม The 1st National Conference on Entrepreneurship and Innovation, The Far Eastern University. ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งเข้าร่วมรับฟังได้ฟรีภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 นี้ จุดเด่นสำคัญของงานคือการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ คือนายตัน ภาสกรนที (ตัน โออิชิ) และ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ดร.แดน แคนดู) ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่ชาวเชียงใหม่จะได้รับฟังการบรรยายที่ทรงคุณค่า ทั้งแวดวงวิชาการ ด้านการประกอบการ และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้รับการอนุมัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542 และเปิดดำเนินการสอนในปี 2543 โดยได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2544 และในปีการศึกษา 2553 นี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานเป็นเวลาครบรอบ 10 ปี โดยได้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ สนองตอบความต้องการของสังคม ภายใต้คำขวัญ เลิศคุณธรรม ล้ำปัญญา สร้างคุณค่า คนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ในทศวรรษต่อไปมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้รุดหน้าสู่ความเป็นสากล
 
4 พฤศจิกายน 2553 , 10:15 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่