สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 นำเสนอความสำเร็จการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 นำเสนอผลงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นการศึกษาทางเลือกที่ประสบความสำเร็จได้ โดยพบว่ามีครอบครัวสนใจดำเนินการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายโกศล ปราคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เปิดเผยผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือบ้านเรียน (Home School) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 12 ที่กำหนดให้บุคคล ครอบครัว มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้อนุญาตให้ครอบครัวจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้เรียนรายแรก คือ เด็กหญิงอรุณเริ่ม กิตติรัตนชัย หรือน้องก้านตอง เมื่อปีการศึกษา 2550 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนายวิคม และนางกรรณิการ์ กิตติรัตนชัย ซึ่งเป็นบิดามารดาเป็นผู้จัดการศึกษา ภายใต้ชื่อ บ้านเรียนก้านตอง
ผอ.สพป.ชม.เขต 1 กล่าวว่า จากการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในวงการศึกษาของไทย พบว่ามีข้อดีหลายประการโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้หลักการที่ครอบครัวยึดมั่นว่า การเดินทางสำคัญกว่าเป้าหมาย มีการถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการต่อยอดทักษะและความรู้ โดยใช้กลยุทธสร้างแรงจูงใจและวางเป้าหมายที่ท้าทาย ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเด็กหญิงอรุณเริ่ม ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศหลายรายการ และล่าสุดได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ International Mathematics and Science Olympiad for Primary School (IMSO 2010) ระหว่าง 9-16 ตุลาคม 2553 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ผอ.สพป.ชม.เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีพ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสนใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากขึ้น โดยในปีการศึกษา 2553 นี้ ได้มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังกัดอีก 3 ครอบครัวคือ ครอบครัววงษ์วาด ครอบครัวทองนพรัตน์ และครอบครัวสุวรรณเนตร โดยเป็นการจัดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
 
4 พฤศจิกายน 2553 , 16:09 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่