รณรงค์ยุวศาสนิกสัมพันธ์ สมานฉันท์ร่วมกันประหยัดพลังงาน

  
     นักเรียนกว่า 300 คน ร่วมขบวนรณรงค์ยุวศาสนิกสัมพันธ์ สมานฉันท์ร่วมกันประหยัดพลังงาน กระตุ้นจิตสำนึกประชาชนเพิ่มสีสันฤดูกาลท่องเที่ยวของเชียงใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานยุวศาสนิกสัมพันธ์ สมานฉันท์ร่วมกันประหยัดพลังงาน Chiang Mai Go Green โครงการธรรมะติดโซ่ ณ บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยโรงเรียนโกวิทย์ธำรง มีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน งานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักของศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโดยเน้นการสร้างความรัก ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว รณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการใช้พลังงานสะอาด ลดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย เป็นกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ลดภาวะโลกร้อนต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่เริ่มขึ้นแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเยาวชนมีส่วนสำคัญที่จะเป็นพลังในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและประหยัดพลังงาน ด้วยการบอกต่อไปยังพ่อแม่ ผู้ปกครองและเพื่อน ๆ อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
กิจกรรมสำคัญในงานยุวศาสนิกสัมพันธ์ร่วมใจกันประหยัดพลังงาน Chiang Mai Go Green โครงการธรรมะติดโซ่ ประกอบด้วยขบวนรณรงค์รถสามล้อ รถรางไฟฟ้า รถที่ใช้พลังงานไบโอดีเซล รถจักรยานโดยนักเรียนแต่งกายด้วยชุดรีไซเคิล เคลื่อนไปยังถนนสายต่าง ๆ เพื่อไปรับฟังการเสวนาหลักธรรมของศาสนาสากลในหัวข้อการสร้างความรัก ความผูกพันในครอบครัว โดยผู้นำทั้ง 3 ศาสนา นิทรรศการทางวิชาการและการแสดงความสามารถของนักเรียน
 
8 พฤศจิกายน 2553 , 15:21 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่