กำหนดจัดอุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูปเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

  
    คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี กำหนดจัดโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูปเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีภริยานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยใช้ชื่อการจัดงานว่า “อุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี” ระหว่างวันที่ 9-23 มกราคม 2554 รวมเวลาอุปสมบท 15 วัน
การอุปสมบทครั้งนี้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมจำนวน 999 คนประกอบด้วย ตัวแทน 75 จังหวัดๆ ละ 11 คน รวม 825 คน ตัวแทนจากส่วนกลาง 174 คน ประกอบด้วย จากกรุงเทพมหานคร 50 เขตๆ ละ 1 คน จาก 20 กระทรวงๆ ละ 2 คน รวม 40 คน ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนา และสำนักงบประมาณ 7 คน ตัวแทนเหล่าทัพ 12 คน และตัวแทนจากภาคเอกชน 65 คน
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการของส่วนกลางจะทำการบรรพชาอุปสมบท ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และจาริกไปปฏิบัติธรรม ณ วัดมกุฎคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ส่วนแต่ละจังหวัดจะบรรพชาอุปสมบท ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดประจำจังหวัดซึ่งมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้กำหนด ผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถขอใบสมัครและสมัครได้ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 15-25 พฤศจิกายน 2553 โดยจะทำการคัดเลือกให้เหลือตามจำนวนที่กำหนด 11 คน ส่งให้คณะกรรมการจัดงาน ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 นี้
 
12 พฤศจิกายน 2553 , 10:55 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่