มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 วิถีวิจัย นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืน ปลายเดือนหน้า
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ แถลงข่าวที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงการเตรียมการจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 วิถีวิจัย นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืน ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำผลงานนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมด้วยเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและชุมชน พัฒนาศักยภาพและสร้างนวัตกรรมร่วมกันระหว่างคณาจารย์กับองค์กรภาคนอก เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้ที่สนใจทั่วไป ภายใต้หัวข้อหลักคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน และการนำเอาผลงานวิชาการไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมสู่สังคม
งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว โดยปีนี้จะเน้น 3 สาขา คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ สังคมสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจและสังคมแห่งความยั่งยืน และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้หัวข้อนวัตกรรมที่ใช้กับเชิงอุตสาหกรรม โดยมีเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องการจัดการปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
 
12 พฤศจิกายน 2553 , 16:30 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่