สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดสัมมนาบทบาทข้าราชการไทยยุคใหม่

  
    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า การสัมมนาบทบาทข้าราชการไทยยุคใหม่ จะผลักดันระบบราชการในพื้นที่ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น นำไปสู่การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดการสัมมนา บทบาทข้าราชการไทยยุคใหม่ ที่โรงแรมอโมรา จ.เชียงใหม่ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งตำรวจภูธร สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 85 คน
ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภาครัฐเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบราชการ และนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตาม เจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบราชการและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวในการเปิดการสัมมนาตอนหนึ่งว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการความคิดร่วมกันของบุคลากรภาครัฐจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่จะนำไปสู่การผลักดันระบบราชการให้มุ่งสู่ความเป็นราชการยุคใหม่ ที่มีสมรรถนะสูงขึ้น มีการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว นับเป็นการต่อยอดการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มล้านนาอย่างเป็นเอกภาพ
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม