สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดสัมมนาเรื่อง ประชาชนได้อะไรจากการพัฒนาระบบราชการไทย

  
    สื่อมวลชนและผู้นำชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนร่วมสัมมนาหัวข้อ ประชาชนได้อะไรจากการพัฒนาระบบราชการไทย สรุปได้ว่าทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขมากขึ้น
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดการสัมมนาเรื่อง ประชาชนได้อะไรจากการพัฒนาระบบราชการไทย ที่โรงแรมอโมรา จ.เชียงใหม่ มีนางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดการสัมมนา ส่วนวิทยากรที่ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นางจิตติมา จารุจินดา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์ นายอารักษ์ พรหมมณี ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และ พ.ต.ท.วิโรจน์ เกษาพร ประชาสัมพันธ์ตำรวจภูธรภาค 5 ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ รวมทั้งผู้นำชุมชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนประมาณ 90 คน
วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาระบบราชการ พร้อมนำข้อมูลที่ได้รับไปขยายผลแก่ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบราชการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อันเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์
และจากการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางของวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา พอสรุปได้ว่า จากการพัฒนาระบบราชการไทยซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจทำให้เกิดประโยชน์สุขเพิ่มขึ้นตามลำดับ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเป้าประสงค์หลักของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 4 ประการคือ การพัฒนาคุณภาพบริการที่ดีขึ้น บทบาทภารกิจและขนาดที่เหมาะสม ขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานอยู่ในระดับสูงเทียบเท่าสากล และตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบบอบประชาธิปไตย
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม