แม่โจ้ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เหลียวมองเศรษฐกิจเอเชีย หันดูเศรษฐกิจไทย

  
     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เหลียวมองเศรษฐกิจเอเชีย หันดูเศรษฐกิจไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้ง
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เหลียวมองเศรษฐกิจเอเชีย หันดูเศรษฐกิจไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สหกรณ์ และเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและแลกเปลี่ยนมุมมองทางเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมั่นคง ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในระดับมหภาค สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ระหว่างนักวิชาการกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สหกรณ์และเกษตรกร เพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและโอกาสเศรษฐกิจภาคการเกษตรไทยจากการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชีย เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเอเชียและเศรษฐกิจโลก
รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่า หากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือแม้แต่เกษตรกรเอง เข้าใจตลาดโลกและตลาดเอเชีย ก็สามารถประเมินทิศทางเชื่อมโยงการผลิต ดังจะเห็นได้ว่าหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแล้ว ตลาดเอเชีย อินเดียวและจีน กลายเป็นตลาดที่มีความสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยแทนที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกา
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เหลียวมองเศรษฐกิจเอเชีย หันดูเศรษฐกิจไทย ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยนายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ดร.นิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีผู้สนใจจำนวนมาก
 
8 ธันวาคม 2553 , 18:08 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่