บทความเรื่อง : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การบูรณาเพื่อนำไปสู่ความเจริญของระดับพื้นที่

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ร่วมกันบูรณาการความเหมือนที่แตกต่างของล้านนา เพื่อดึงดูดการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว นำไปสู่ความเจริญในระดับพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการความเหมือนด้านวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่” เพื่อส่งเสริมให้เกิดความอยู่ดีมีสุขด้วยการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนแก่ประชาชน ทั้งนี้ แต่ละจังหวัดต่างก็มีอัตลักษณ์ของตนเองซึ่งมีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง มาเป็นสิ่งดึงดูดด้านเศรษฐกิจ ทั้งการค้า การลงทุน และโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้น แน่นอนว่ามีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศจนถึงระดับนานาชาติมายาวนาน จากการที่มีแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและความสวยงามทางธรรมชาติ แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานับล้านคน มีรายได้ปีละหลายหมื่นล้านบาท จากสถิติพบว่า เชียงใหม่มีรายได้ด้านการท่องเที่ยวสูงเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และชลบุรี แม้บางครั้งอาจประสบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทำให้กระแสการท่องเที่ยวเชียงใหม่ตกลงไปบ้าง แต่ไม่นาน การท่องเที่ยวเชียงใหม่ก็จะกลับมาคึกคักอีก นอกจากนั้น เชียงใหม่ยังมีความพร้อมในด้านการค้าการลงทุน ทั้งในระดับชาติ ระดับอนุภูมิภาค และระดับนานาชาติ ทำให้เกิดกระแสหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งแน่นอนว่า คงไม่กระจายลงเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น แต่พื้นที่ใกล้เคียงย่อมได้รับผลดีตามไปด้วย
ในขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งถูกมองว่าเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกล การเดินทางติดต่อกับพื้นที่ภายนอกเป็นไปค่อนข้างลำบาก แต่ในความยากลำบากนี้ กลับเป็นจุดขายแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ต่างก็อยากเดินทางเข้ามาผจญภัยกับความท้าทายของเส้นทางที่มีความคดเคี้ยว ขึ้นลงเขาชัน ประกอบกับความสวยงามทางธรรมชาติที่ยังมีกลิ่นอายของความบริสุทธิ์ ผู้คนที่หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจสำหรับผู้มาเยือน ส่วนด้านการค้าการลงทุน แม่ฮ่องสอนปัจจุบันมีนักลงทุนให้ความสนใจเดินทางเข้ามาประกอบกิจการมากขึ้น โดยเฉพาะการค้าขายตามแนวชายแดนที่นับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ การเดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องผ่านลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมเกิดการกระจายรายได้และต้องได้รับการสนับสนุนเป็นการเกื้อกูลกันกับพื้นที่เหล่านั้น
ล่องมาทิศใต้เล็กน้อยจากเชียงใหม่ก็จะถึงจังหวัดลำพูน ลำพูนเป็นจังหวัดเก่าแก่ มีอายุยาวนานถึง 1348 ปี มากกว่าทุกจังหวัดและเป็นพื้นที่ต้นแบบของล้านนา ได้มีการสั่งสมภูมิปัญญาพร้อมทั้งถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาเชิงช่างหรือศิลปหัตถกรรม เช่นการทอผ้ายกดอกซึ่งเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ผ้าระดับแนวหน้าของประเทศ การแกะสลักไม้ และศิลปะปูนปั้น นอกจากนั้น ลำพูนยังขึ้นชื่อในเรื่องลำไย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะการเป็นผลไม้รสหวานอร่อยเท่านั้น ปัจจุบันลำพูนได้มีการเพิ่มมูลค่าลำไย คือการอบแห้งและอบแห้งสีทอง นอกจากนั้น ยังมีการแปรรูปเป็นทั้งขนม อาหาร และสมุนไพร ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วทุกสารทิศ ส่วนแหล่งท่องเที่ยว ลำพูนก็ยังมีศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมล้ำค่าให้นักท่องเที่ยวได้แวะเข้าสักการะและเยี่ยมชม ก่อนจะเดินทางต่อหรือก่อนเดินทางกลับหลังท่องเที่ยวเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ลำพูนจึงมีทั้งส่วนสนับสนุนและพึ่งพาที่จะร่วมกันพัฒนากับจังหวัดในกลุ่มได้เป็นอย่างดี
ทางด้านจังหวัดลำปางซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบน นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปและกลับจากลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน รวมทั้งจังหวัดพะเยาและเชียงรายต้องผ่านจังหวัดลำปาง ซึ่งนับเป็นภูมิศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ลำปางจึงเป็นพื้นที่ที่ได้รับทั้งผลประโยชน์และช่วยสนับสนุนการค้า การลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยวในพื้นที่ ในขณะที่จังหวัดลำปางมีสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วประเทศมาอย่างยาวนานคือ ชามตราไก่ ซึ่งปัจจุบันได้ขยายผลการผลิตเป็นสินค้าเซรามิก ที่สามารถส่งออกไปขายทั้งในยุโรปและเอเชีย นอกจากนั้น ศิลปะการแกะสลักไม้ที่บ้านหลุก อำเภอแม่ทะ การตีมีดโบราณและซามูไรที่บ้านขามแดง อำเภอห้างฉัตร ก็เป็นสุดยอดศิลปหัตกรรมที่สวยงามเป็นสินค้าส่งออกระดับนานาชาติ ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ลำปางเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ยังมีการใช้รถม้าเป็นพาหนะที่นักท่องเที่ยวต้องมาใช้บริการ มีศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสำหรับดูแลและฝึกลูกช้าง ซึ่งแม้จะเป็นทางผ่าน แต่ลำปางก็เป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการด้านการพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
การดำเนินการใด คงไม่มีใครเก่งหรือโดดเด่นแต่เพียงผู้เดียว การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสุข อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน ต้องประกอบด้วยบริบทหลายอย่าง บางอย่างหาได้ในพื้นที่หรือใกล้เคียง แต่หากจะให้มีการต่อยอดเพื่อการเติมเต็ม จำเป็นต้องมีความร่วมมือประสานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องแบบไม่จำกัดพรมแดน ความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เมื่อประสบความสำเร็จ นั่นหมายถึงจะสามารถขยายพื้นที่ความร่วมมือให้กว้างขวางต่อไปถึงระดับภาค ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ และผลดีก็จะเกิดขึ้นกับประชาชนของทุกพื้นที่นั่นเอง
 
11 ธันวาคม 2553 , 23:18 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่