ประชาชาชาวเชียงใหม่สะท้อนปัญหาฝากถึงรัฐบาลให้ตรวจสอบข้าวสารที่แจกไม่ได้มาตรฐาน

  
     ประชาชาชาวเชียงใหม่สะท้อนปัญหาฝากถึงรัฐบาลให้ตรวจสอบข้าวสารที่แจกไม่ได้มาตรฐาน ขณะที่หลายคนพึงพอใจกับผลงานรัฐบาลชุดปัจจุบัน
ประชาชนชาวเชียงใหม่เสนอความคิดเห็นผ่านรายการเสียงสะท้อนจากประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ อย่างหลากหลาย นางสุภาพร จากอำเภอเมือง เสนอให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้ยกตัวอย่างสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ดำเนินโครงการฟ้าใสไร้มลพิษและปั่นจักรยานรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาประหยัดพลังงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน ว่าเป็นสิ่งที่กระตุ้นจิตสำนึกประชาชนทั้งในเมืองและเกษตรกรรอบนอก เพื่อให้หันมาร่วมกันแก้ปัญหามลพิษร่วมกัน ขณะที่นายสมาน ทัดเที่ยง กล่าวว่า อยากให้ประชาชนแจ้งความต้องการเร่งด่วนของประชาชนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ หรือตัวแทน เพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกจุด
นอกจากนี้ยังมีประชาชนแจ้งว่า ข้าวสารที่รัฐบาลแจกให้เป็นข้าวที่ไม่มีคุณภาพ ขอให้ตรวจสอบด้วย ว่ามีความผิดปกติหรือไม่อย่างไร แม้จะมีเสียงตำหนิเรื่องการแจกข้าวที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่ก็มีประชาชนที่แสดงความคิดเห็นมองต่างมุมว่ารัฐบาลชุดนี้ทำงานดี และเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ราคาดี และรู้สึกเห็นใจที่เข้ามาทำงานก็มีปัญหาทั้งการเมือง และปัญหาอุทกภัยหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณและเวลาส่วนใหญ่ไปแก้ปัญหากว่าจะเข้าที่เข้าทาง โดยเห็นว่าสองปีที่รัฐบาลทำงานมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
 
12 ธันวาคม 2553 , 15:35 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่