ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกนำร่องจัดการศึกษาให้เด็กตามโครงการแก้ไขเด็กออกกลางคันเป็นศูนย์

  
     ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกนำร่องจัดการศึกษาให้เด็กตามโครงการแก้ไขเด็กออกกลางคันเป็นศูนย์
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พร้อมด้วยนายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะ เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการคัดเลือกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ให้สถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ในรูปแบบลดอัตราเด็กออกกลางคันเป็นศูนย์ โดยสถานที่ดังกล่าวมีเด็กต้องโทษจำนวน 630 คน เป็นชาย 586 คน หญิง 44 คน ส่วนใหญ่จะต้องโทษยาเสพติดและลักทรัพย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาแม้จะต้องโทษถูกกักกัน นับเป็นการเปิดโอกาส สร้างคนดีเพื่อเตรียมพร้อมส่งกลับสู่สังคม ตาม Chiang Mai Model: Zero Drop Out มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบนับตั้งแต่เด็กถูกจับกุมจะมีหน่วยงานใดที่ต้องรับผิดชอบด้านใดเพื่อจะให้เด็กเหล่านี้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพ้นโทษ
สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 มีเด็กจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ(ประกอบด้วย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ ลำปาง ลำพูน พะเยา น่าน และแพร่) มีหน้าที่ให้การฝึกอบรม บำบัดฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัย เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดอาญา แล้วศาลมีคำพิพากษาให้รับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด การดำเนินโครงการดังกล่าวจะช่วยให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสศึกษาเหมือนเด็กทั่วไป และสามารถออกมาเป็นคนดี มีความรู้สู่สังคมต่อไป
 
13 ธันวาคม 2553 , 16:59 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่