มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเสวนา CMRU – CEO Forum ครั้งที่ 1

  
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเสวนา CMRU – CEO Forum ครั้งที่ 1 หัวข้อ มองเมือง มองเศรษฐกิจไทย มองเชียงใหม่ ในวิกฤตและโอกาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา คำนวณสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะวิทยาการจัดการฯ กำหนดจัดเสวนา CMRU–CEO Forum ครั้งที่ 1 หัวข้อ มองเมือง มองเศรษฐกิจไทย มองเชียงใหม่ ในวิกฤตและโอกาส ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์ นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้รับมุมมองทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
ในการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายประสพสุข พ่วงสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย นายปราโมทย์ ประสิทธิ์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ รองประธานหอการค้าภาคเหนือ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการ องค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ รวมทั้งคณาจารย์ทั้งในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณาจารย์ด้านบริหารธุรกิจและด้านเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จำนวน 80 คน
 
15 ธันวาคม 2553 , 15:10 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่