สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวง

  
     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวงและนิทรรศการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวงและนิทรรศการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปี 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่โครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงให้เลิกปลูกพืชเสพติดหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ตั้งแต่ปี 2512 เป็นต้นมา ส่งผลให้ชาวเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาต่อยอดเชิงนวัตกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประชาชนสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน มีกิจกรรมเด่น ๆ ทั้ง นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อชาวเขา สาธิตจำลองวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าปาเกอะญอ กาดหมั้วอาหารชาวเขาในโครงการหลวง การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวง จากศูนย์วิจัยโครงการหลวง 38 แห่ง ไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาว สินค้าใหม่ที่เปิดตัวในปีนี้คือ เห็ดอบกรอบ ผักเมืองหนาวแช่แข็ง ผักผง ครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของคาเตชิน ยาหม่องพริกพิโรธ ดอกกุหลาบสีน้ำเงิน กุ้งก้าม ปลาเซอร์เจี้ยน ข้าวกล้องงอกจากข้าวมันปูและข้าวหอมนิล คาดการมีรายได้จากยอดจำหน่ายสินค้าในงานกว่า 6 ล้านบาท
 
16 ธันวาคม 2553 , 18:02 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่