แม่ทัพน้อยที่ 3 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนรณรงค์ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน

  
     แม่ทัพน้อยที่ 3 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนรณรงค์ควบคุมไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ
พลโทธงชัย เทพารักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมและวางแผนรณรงค์ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งได้มอบหมายให้กองทัพน้อยที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่ากองทัพภาคที่ 3 ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยการ ประสานงาน ควบคุมและกำกับดูแล อีกทั้งรณรงค์ป้องกันมิให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ ในห้วงเดือนธันวาคม 2553 ถึงเมษายน 2554 โดยมีการบูรณาการร่วมกัน รณรงค์ซักซ้อมและฝึกการป้องกันไฟป่าเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าหมอกควันในพื้นที่
กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดกำลัง 18 ชุดปฏิบัติการ ดำเนินการเผยแพร่ ฝึกอบรม ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ราษฎรลด ละ เลิก พฤติกรรมเผาในที่โล่ง ทั้งการเตรียมพื้นที่เกษตร การเผาเศษไม้ ใบไม้ ขยะ เพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ เป้าหมายหมู่บ้านละ 30-50 คน บริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง โดยมีแผนรณรงค์เผยแพร่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2554 จำนวน 144 หมู่บ้าน และเตรียมกำลังชุดปฏิบัติการดับไฟป่ากระจายตามหน่วยทหาร 9 จังหวัด 100 ชุดปฏิบัติการจำนวนพันนาย พร้อมยุทโธปกรณ์สนับสนุนดับไฟป่าเมื่อมีการร้องขอ
 
20 ธันวาคม 2553 , 17:48 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่