เชียงใหม่พร้อมเข้มงวด ปี 2554 ผู้ขับขี่จักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100 %

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวก นิรภัยให้เป็นนิสัย โดยเฉพาะในปี 2554 นี้ทางจังหวัดจะเข้มงวดตรวจตรา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสวมหมวกนิรภัย 100 % ของรัฐบาล
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ที่ความสูญเสียส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์และผู้เสียชีวิตไม่สวมหมวก นิรภัย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้ปี 2554 เป็นปีที่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100 % ทางจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและปฏิบัติเป็นปกตินิสัยในการสวมหมวกนิรภัย ที่สามารถลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุและลดความสูญเสียชีวิตและร่างกายลงได้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสั่งการและขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ของ ส่วนราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ นอกจากนั้น ยังได้แจ้งเน้นย้ำให้แต่ละอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้นำชุมชน ได้มีส่วนช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย
 
4 มกราคม 2554 , 21:27 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่